<< KAZALO

ŠIFRANT PARTNERJEV ( DOBAVITELJEV / KUPCEV )

 

Šifrant dobaviteljev oz. kupcev (partnerjev) odpremo s klikom na gumb Šifrant dobaviteljev/kupcev.

V polje Naziv, vpišemo:

1. pri pravni osebi: naziv pravne osebe kot je na računu

2. pri fizični osebi : ime, priimek, naslov, poštna št. pošta

 -> Enter

Fokus na poziciji ID za DDV. Če je partner davčni zavezanec, vpišemo davčno številko. Pri davčnih zavezancih iz Slovenije ni potrebno vpisovati oznake SI, ker jo program sam doda. Oznako države je potrebno vpisati pri partnerjih iz tujine. Če partner ni davčni zavezanec, davčne številke ni potrebno vpisati. Program bo pri shranjevanju zapisa samodejno vpisal oznako v obliki 'xxxxxxx' + zaporedna številka. To je potrebno zaradi neponovljivosti zapisa davčna številka. Davčna številka se ne more ponoviti dvakrat, če se, pomeni da smo se pri vpisovanju zmotili, ali pa da je isti partner že vnesen v šifrantu. V tem primeru program javi napako in zapis moramo popraviti oz. izbrisati.

-> Enter

Fokus na poziciji Dobavitelj. Označimo s kljukico, če gre za dobavitelja.

-> Enter

Fokus na poziciji Kupec. Označimo s kljukico, če gre za kupca. Partner je lahko dobavitelj in kupec v eni osebi (npr. Kmetijska zadruga), v tem primeru obkljukamo obe vrednosti.

-> Enter

Fokus na poziciji Aktiven. Če ima partner status aktiven, potem se bo pojavil na seznamu partnerjev pri vnosu na dokument. Če tega statusa nima, potem je viden samo v šifrantu.

Po želji vpišemo še ostala polja : Telefon, MID, Razno ... Na polja se postavimo s klikom miške. Ko vpišemo vse kar smo želeli, kliknemo na kljukico na gumbu za urejanje zapisov.

Za vnos novega partnerja kliknemo gumb NOV.

Za preklic trenutnega vnosa kliknemo na gumb PREKLICI.